Na przystanku o zdrowiu
Polskie pogaduchy o zdrowiu

Środki zaradcze

4 czerwca 2012

16Zabronić wstępu do pasieki osobom postronnym, z wyjątkiem lekarzy weterynarii i upoważnionych rzeczoznawców chorób pszczół. Obowiązki służby weterynaryjnej w razie podejrzenia pasieki o zgnilec złośliwy, kiślicę lub chorobę roztoczową. Państwowy Zakład Leczniczy dla Zwierząt (PZLZ) potrzymawszy zgłoszenie lub dowiedziawszy się w jakikolwiek inny sposób o podejrzeniu pasieki o zgnilec złośliwy, kiślicę lub chorobę roztoczową obowiązany jest przeprowadzić natychmiast przez wojewódzkiego lekarza weterynarii lub osobę przez niego delegowaną na miejscu dochodzenia i badanie w celu ustalenia istoty choroby, wykrycia jej źródła, stwierdzenia wszelkich okoliczności wskazujących na możliwość przeniesienia jej do innych pasiek. W toku dochodzenia (wywiadu) należy ustalić stopień zaraźliwości choroby, drogi szerzenia się jej, a także ustalić wpływ na przebieg choroby, jaki mogło mieć osłabienie rodziny wskutek nieoględnego rozrajania lub sztucznego dzielenia rodzin. Czynności wstępne przed wejściem do pasieki. W których podane są sposoby i środki ułatwiające zapobieganie oraz szybkie zwalczanie wymienionych chorób. Ku wygodzie pszczelarzy pragnących poznać treść obowiązujących zarządzeń podano tu niektóre, najważniejsze, wyjątki z instrukcji nr 2 Ministerstwa Rolnictwa z dnia 15 września 1966 r. (nr WET zp-656/zł-l/66) w sprawie zwalczania zgnilca złośliwego (zgnilca amerykańskiego), kiślicy (zgnilca europejskiego lub łagodnego) oraz choroby roztoczowej. Obowiązki posiadaczy pasiek w wypadku zauważenia objawów wzbudzających podejrzenie o zgnilec złośliwy, kiślicę lub chorobę roztoczową. Posiadacze pasiek lub ich użytkownicy, jak też wszystkie te osoby, które z tytułu sprawowania faktycznej opieki (kierownicy gospodarstw państwowych i uspołecznionych) albo z tytułu wykonywania urzędu lub zawodu (służba weterynaryjna, rzeczoznawcy chorób pszczelich, inspektorzy pszczelarstwa, pracownicy skupu, służba zootechniczna itp. oraz członkowie miejscowych związków pszczelarskich) mają styczność z pszczołami. Loty słabe, nieliczne, leniwa praca pszczół przy wylocie wskazują na znaczne osłabienie rodziny i sugerują podejrzenie o chorobę. Podniecenie i walka pszczół strażniczek przy wylocie jest zazwyczaj objawem rabunkowego napadu pszczół z innych pni. Masowe wylęganie pszczół na deskę wylotową i ścianę ula następuje w czasie upalnych dni w razie niedostatecznej wentylacji ula albo daleko posuniętej choroby roztoczowej. Martwy czerw na desce wylotowej i w okolicy ula może świadczyć o głodzie, braku wody, masowym uszkodzeniu czerwia przez gąsienice barciaka mniejszego czy większego lub o chorobach czerwia. Rozłażenie się pszczół pełzających przed ulem jest charakterystyczne dla choroby sporowcowej i choroby majowej, natomiast gromadzenie się pszczół w grupki ma zwykle miejsce w razie wystąpienia choroby roztoczowej i zatrucia szkodliwym nektarem. Duża liczba martwych pszczół znajdujących się na desce wylotowej lub na ziemi w najbliższej okolicy ula może wskazywać na chorobę roztoczową lub sporowcową.

Kategorie: Ciekawostki | Tagi: , , , , , ,

Laboratoria toksykologiczne

3 czerwca 2012

8Dotyczącej rozbudowy istniejących i budowy nowych laboratoriów toksykologicznych w krajach członkowskich. W 1973 roku, realizując zalecenia Konferencji Sztokholmskiej w sprawie ochrony środowiska człowieka, zgłoszone pod adresem FAO i WHO, uzgodniono celowość podjęcia badań monitorowych w zakresie zanieczyszczeń biologicznych i chemicznych żywności (p. tabl. 1 i 2). Tę ogólną charakterystykę organizacji i działalności Komisji Kodeksu Żywnościowego, zwłaszcza w dziedzinie związków dodawanych i zanieczyszczeń żywności oraz wagę jakiej one nabrały w okresie realizacji programu międzynarodowych norm żywnościowych, podkreśla uchwała Zgromadzenia Ogólnego WHO z 21 maja 1970 r. Uwzględniając potencjalne niebezpieczeństwo dla konsumenta i konieczność nasilenia badań toksyczności tych związków, a także szerokie reperkusje związane z decyzjami ograniczania przez poszczególne państwa i wycofania z użytku stosowanych związków (spowodowane publikacjami prasowymi w sprawach ich bezpieczeństwa dla zdrowia publicznego. Normy jakościowe związków dodawanych do żywności oraz ok. 30 raportów dotyczących pestycydów i innych zanieczyszczeń. W tych sprawach są również zwoływane okresowe konferencje połączonych grup ekspertów FAO/WHO (1955, 1963 i 1973) z udziałem zaproszonych doradców czasowych. Konferencje te dają ogólny pogląd sytuacji, ustalają zagadnienia priorytetowe spośród przedstawionych przez komitety, a także sugerują nowe kierunki badań, uwzględniające raporty ekspertów i zalecenia FAO oraz WHO, jak również ich macierzystej Organizacji – Narodów Zjednoczonych (UN). Pierwsza z trzech konferencji (1955) ograniczyła się tylko do związków nieodżywczych dodawanych celowo do żywności, aby udoskonalić jej wygląd, zapach, konsystencję i trwałość. Konferencja w 1963 r. zaleciła włączenie do prac komitetów tych substancji, które przechodząc do żywności z opakowań oraz pasz, stanowią jej zanieczyszczenia. Podkreślono także konieczność sugestii ze strony FAO i WHO.

Kategorie: Choroby | Tagi: , , , , ,

Migrena – objawy i leczenie choroby

27 maja 2012

39Migrena jest jednym z częściej występujących schorzeń zdrowotnych określanych często mianem społecznych. Cierpi na nią znaczna część populacji na całym świecie a wiele osób nie jest świadomych faktu, iż występujące u nich dolegliwości związane są z tą właśnie chorobą. Migrena objawia się przede wszystkim jednostronnym bólem głowy o pulsującym natężeniu. Jej ataki trwać mogą od 4 do nawet 72 godzin, co uzależnione jest od indywidualnych uwarunkowań samego zainteresowanego. W tym okresie ból może przybierać różną intensywność. Objawy migreny nasilać się mogą wraz z wysiłkiem fizycznym oraz silnymi zmianami emocjonalnymi. Ponad to warto zauważyć, iż dolegliwości tej towarzyszyć mogą także inne objawy takie jak chociażby i światłowstręt a także ubytki w polu widzenia. Może to znacznie utrudniać wykonywanie zwykłych, codziennych obowiązków a w przypadku kierowców wpływać na ich możliwości motoryczne. Leczenie migreny polega przede wszystkim na wyeliminowaniu występującego bólu oraz towarzyszących jemu dolegliwości takich jak wymioty i ogólne rozdrażnienie psychiczne. W tym celu stosuje się preparaty farmakologiczne działające między innymi przeciwzapalnie. Niestety u pacjentów cierpiących na bóle migrenowe często występuję także zauważalne uzależnienie od medykamentów. Sytuacje takie prowadzą niekiedy do nasilenia się objawów, co w konsekwencji zmusza chorych do zwiększania dawek przyjmowanych leków. W ten sposób tworzy się zamknięty krąg stanowiący niebezpieczeństwo dla samego zainteresowanego. Migrena z tych właśnie powodów jest dolegliwością, która w przypadku stwierdzenia musi pozostawać pod ścisłą kontrolą medyczną. Obecnie trwają badania nad wykorzystaniem zdobyczy ziołolecznictwa w leczeniu bólów migrenowych. Specjaliści z tej dziedziny wskazują, iż kojące działanie mogą przejawiać między innymi wrotycz maruna oraz lepiężnik różowy. Niestety ich skuteczność nie została jeszcze potwierdzona w badaniach klinicznych stanowiących podstawę do wprowadzania ich na rynek.

Kategorie: Problemy | Tagi: , , , , , , ,

Zasady w walce z salmonella

26 maja 2012

5Nieprzestrzeganie tych zasad może mieć poważne następstwa zdrowotne, zwłaszcza przy postępującej ze względów gospodarczych centralizacji produkcji rolnej, przetwórstwa spożywczego i dystrybucji żywności. Zwiększa ryzyko znana anty-biotykooporność pałeczek Enterobacteriaceae. W przemyśle spożywczym szczególne znaczenie mają aktualne wyniki badań personelu na nosicielstwo, przestrzeganie zasady nie krzyżowania się dróg surowca i gotowego produktu, zabezpieczenie przed gryzoniami, wykluczenie sąsiedztwa z hodowlą bydła, świń i drobiu, a także łączenia mieszkań i pomieszczeń zakładu w tym samym budynku. Należy uwzględnić, że niebezpieczeństwo salmoneloz wzrasta wraz z wzrastającą liczbą ludności i coraz większą jej koncentracją w miastach. Jednocześnie stale zmniejsza się przestrzeń uprawna i hodowlana rolnictwa, które przechodzi na coraz intensywniejszą produkcję. Te warunki życia zwierząt i ptactwa sprzyjają rozwojowi i rozprzestrzenianiu się salmonel. Znaczenie epidemiologiczne mają również mleko i przetwory mleczne, a także jaja i ich przetwory (proszek jajeczny i masa jajeczna mrożona), oraz makarony, zwłaszcza jajeczne, które bywają przyczyną zachorowań epidemicznych. Bardzo często spotyka się salmonele w mączce kostnej i rybnej, zwłaszcza pochodzącej z krajów zamorskich, która jest używana jako pasza dla bydła. Bydło karmione taką paszą często nie reaguje wyraźnymi objawami. Produkty spożywcze (mięso, mleko), pochodzące od takich zwierząt, stanowią niekiedy przyczynę zatruć pokarmowych. W ostatnich latach podkreśla się rolę wód powierzchniowych zanieczyszczonych tymi drobnoustrojami i ścieków, co łączy się z powstaniem ferm wielkostadnych i wielkich rzeźni. Wśród nierzadkich przenośników salmonel wymienia się leki pochodzenia zwierzęcego, jak: trzustka sproszkowana, pankreatyna, pepsyna i inne. Do ciekawych przypadków, ilustrujących jeden z przykładów przenoszenia zarazków przez produkty owada, można zaliczyć -zatrucia w szpitalach amerykańskich w 1966 r.

Kategorie: Epidemie | Tagi: , , , , , ,

« Poprzednie