Na przystanku o zdrowiu
Polskie pogaduchy o zdrowiu

Archiwum kategorii ‘Choroby’

Laboratoria toksykologiczne

3 czerwca 2012

8Dotyczącej rozbudowy istniejących i budowy nowych laboratoriów toksykologicznych w krajach członkowskich. W 1973 roku, realizując zalecenia Konferencji Sztokholmskiej w sprawie ochrony środowiska człowieka, zgłoszone pod adresem FAO i WHO, uzgodniono celowość podjęcia badań monitorowych w zakresie zanieczyszczeń biologicznych i chemicznych żywności (p. tabl. 1 i 2). Tę ogólną charakterystykę organizacji i działalności Komisji Kodeksu Żywnościowego, zwłaszcza w dziedzinie związków dodawanych i zanieczyszczeń żywności oraz wagę jakiej one nabrały w okresie realizacji programu międzynarodowych norm żywnościowych, podkreśla uchwała Zgromadzenia Ogólnego WHO z 21 maja 1970 r. Uwzględniając potencjalne niebezpieczeństwo dla konsumenta i konieczność nasilenia badań toksyczności tych związków, a także szerokie reperkusje związane z decyzjami ograniczania przez poszczególne państwa i wycofania z użytku stosowanych związków (spowodowane publikacjami prasowymi w sprawach ich bezpieczeństwa dla zdrowia publicznego. Normy jakościowe związków dodawanych do żywności oraz ok. 30 raportów dotyczących pestycydów i innych zanieczyszczeń. W tych sprawach są również zwoływane okresowe konferencje połączonych grup ekspertów FAO/WHO (1955, 1963 i 1973) z udziałem zaproszonych doradców czasowych. Konferencje te dają ogólny pogląd sytuacji, ustalają zagadnienia priorytetowe spośród przedstawionych przez komitety, a także sugerują nowe kierunki badań, uwzględniające raporty ekspertów i zalecenia FAO oraz WHO, jak również ich macierzystej Organizacji – Narodów Zjednoczonych (UN). Pierwsza z trzech konferencji (1955) ograniczyła się tylko do związków nieodżywczych dodawanych celowo do żywności, aby udoskonalić jej wygląd, zapach, konsystencję i trwałość. Konferencja w 1963 r. zaleciła włączenie do prac komitetów tych substancji, które przechodząc do żywności z opakowań oraz pasz, stanowią jej zanieczyszczenia. Podkreślono także konieczność sugestii ze strony FAO i WHO.

Kategorie: Choroby | Tagi: , , , , ,

Każdy może uratować życie

26 maja 2012

21Czy warto jest uczestniczyć w zajęciach dodatkowych? Czy warto jest poświecić swój, jak się może wydawać cenny czas na naukę, na naukę czegoś co może nam się nie przydać. Jak często sami zadajemy sobie to pytanie? Jak często staje się ono naszą podstawową dywizją w podejmowaniu nowych wyzwań? Warto jest jednak zaryzykować i włożyć wszystkie swoje siły i chęci w naukę pierwszej pomocy przedmedycznej. Dlaczego? Właśnie taka nauka, jak się okazuję przydaje się nam najczęściej w sytuacjach kiedyś najmniej się tego spodziewamy. A co się tak naprawdę stanie, jak taka sytuacja nas zaskoczy? Wtedy możemy sprawdzić na ile nasza wiedza, wola walki i siła przetrwania w nowych i „ekstremalnych” warunkach została przeniesiona z sali wykładowej na „matę” życia. Każdy z nas może uratować ludzkie życie, każda reakcja na potrzebę pomocy staję się bezcennym darem, który my możemy podarować osobie potrzebującej. Dlatego tak ważna jest nasza wiedza, którą z pozoru odrzucamy, ale tak naprawdę bez niej czujemy się często bezradni. Czy złamania się nastawia? Co należałoby rozumieć pod pojęciem złamania? Na samym początku definicja złamania obrazuje nam to jako przerwanie ciągłości kości po zadziałaniu siły, która jednocześnie przekracza granicę wytrzymałości i elastyczności tkanki kostnej. Czy znamy grupę głównych przyczyn złamań? Może warto i te zaległości nadrobić. Uderzenia, zmiażdżenia, przegniecenia, postrzały i upadki to główni „zabójcy” naszych kości. Dlatego należy na miejscu wypadku pamiętać o ustaleniu czy mamy styczność ze złamaniem otwartych, czy może zamkniętym. Jeśli to ustalimy, będziemy w stanie obrać prawidłową drogę dalszego postępowania. Przy złamaniu zamkniętym pamiętamy, że nie stwierdzamy widocznej rany otwartej w okolicy miejsca, które podejrzewamy o uraz. Jest to kontrastowa definicja do załamania otwartego. Co może cechować złamanie? Do głównych objawów zaliczyć trzeba: patologiczna ruchomość oraz nieprawidłowe ustawienie. Wnioski nasuwają się same, złamań wbrew wiedzy powszechnej nie nastawiamy jako laicy w pomocy przedmedycznej. Pamiętajmy o tym!

Kategorie: Choroby | Tagi: , , , , , , , ,

Cechy osob z zaburzeniami nerwicowymi

3 maja 2012

17Osoby cierpiące na zaburzenia nerwicowe posiadają pewne cechy charakterystyczne, które odróżniają ich od ludzi zdrowych.Bardzo często da się zauważyć, że na skutek uczenia się, a więc w procesie wychowania ukształtowały się nieprawidłowe cechy osobowości i mało przydatne w późniejszym życiu postawy. Mogą być nimi np. bierność, zależność od innych, płytkość uczuciowa, lęk przed bliskością, uległość, sztywność, egocentryzm itd. Występowanie tych pojedynczych cech nie jest jeszcze patologią, lecz przyczynia się, szczególnie gdy występują w określonych złożeniach, do wystąpienia konfliktów wewnętrznych powodujących nerwicę. Osoby z zaburzeniami nerwicowymi cechują się m. in. podwyższonym poziom niepokoju, niskim progiem frustracji, a w ślad za tym łatwością popadania w zachowania agresywne. Ponadto, często posiadają zbyt wysokie aspiracje życiowe, przy jednoczesnym skupieniu tylko i wyłącznie na sobie. Nierzadko cechuje ich niskie poczucie własnej wartości i towarzyszący temu brak akceptacji samego siebie. Odczuwają one niechęć do jakiejkolwiek samoanalizy, przy jednoczesnym poczuciu, że ktoś je skrzywdził. Wszystkie te zaburzenia powodują ogromne trudności w nawiązywaniu i podtrzymywaniu wartościowych relacji z innymi ludźmi. Nerwica jest zaburzeniem związanym z dążeniami jednostki. Można ją określić jako konsekwencję trudnych wyborów. Nerwica jest chorobą emocji. Polega na, istniejącym wewnątrz psychiki jednostki, konflikcie między naszymi świadomymi a nieświadomymi tendencjami. Nerwica nie ma nic wspólnego ze strukturą organizmu i stanem nerwów człowieka, zarówno w sensie anatomicznym, jak i fizjologicznym. Ponadto nie wiąże się z jakimikolwiek patologicznymi zmianami w mózgu oraz nerwów, lecz przede wszystkim nieświadomymi konfliktami psychicznymi, nad którymi bardzo trudno jednostce panować. Konflikty wewnętrzne sprowadzają się najczęściej do trzech sytuacji. Po pierwsze wtedy, gdy występuje zderzenie dążeń jednostki z możliwościami ich urzeczywistnienia. Po drugie wówczas, kiedy mają miejsce wyraźne sprzeczności między obowiązkami a potrzebami, jakie ma jednostka. Trzecia sytuacja ma miejsce, gdy osobę dotyka swego rodzaju rozdarcie pomiędzy pragnieniami a normami etycznymi, jakie panują w danej społeczności. Te sytuacje wywołują bardzo niepożądane dla jednostki skutki, których objawami są różnego rodzaju nerwice.

Kategorie: Choroby | Tagi: , , , , , ,

Reprezentanci krajów

3 maja 2012

9Reprezentując pogląd kraju. Zwykle w sprawach związanych z ochroną zdrowia zabierają głos przedstawiciele resortu zdrowia. Ponadto uczestniczą przedstawiciele organizacji międzynarodowych, np. IUPAC1), ściśle współpracująca z Komitetem d.s. Pobierania Prób i Analiz, ISO2), zrzeszająca instytucje normalizacyjne GATT3′ ustalająca ogólne zasady polityki handlowej państw członkowskich i .ponad 20 innych międzynarodowych zrzeszeń producentów różnych branż. Ostatnio obserwuje się zacieśnienie współpracy Sekretariatu RWPG z Komisją. Trzeba podkreślić specjalną rolę w pracach Komisji Kodeksu jaką odgrywają dwie grupy ekspertów. Jedna – to Połączony Komitet Ekspertów FAO/WHO (The Joint FAO/WHO Ezpert Committee cm Foods Additives), zajmujący się oceną toksykologiczną związków dodawanych do żywności i jej zanieczyszczeń, druga grupa – taką samą oceną pozostałości pestycydów. Współpracują one z komitetami ogólnymi do tych spraw, jako zespoły doradcze wysokokwalifikowanych ekspertów. Dużą rolę pomocniczą spełniają współpracujące z Komisją liczne międzynarodowe federacje towarzystw branżowych, opracowujące wstępne projekty definicji, tożsamości itp., jak również organizacje specjalistyczne. Przedstawiciele ich regularnie uczestniczą w posiedzeniach Komisji. W sprawie znakowania i reklamy margaryny przyjęto zakaz takiego sformułowania, które mogłoby u konsumenta wywołać domniemanie, że jest to produkt zawierający tłuszcz z mleka lub masło. Wielokrotnie dyskutowano zagadnienie konieczności obniżenia poziomu bezwodnika kwasu siarkawego, azotanów i azotynów oraz dodawanych związków fosforu, podkreślając konieczność uwzględnienia potencjalnego spożycia tych związków w diecie. Już w 1965 roku zdecydowano o konieczności szczegółowej analizy spożycia fosforu, dodawanego w postaci fosforanów i polifosforanów, oraz naturalnego, ponieważ w niektórych krajach jego sumaryczne spożycie wykracza poza granice tzw. bez zastrzeżeń. Zwrócono przy tym uwagę na znaczne ilości kwasu fosforowego w Coca-coli.

Kategorie: Choroby | Tagi: , , , , , ,

« Poprzednie