Na przystanku o zdrowiu
Polskie pogaduchy o zdrowiu

Nerwice

6 kwietnia 2012

18Nerwice mają swoje źródła w sytuacjach konfliktowych, istniejących w obrębie jednostki. Konflikty te są bardzo często nieuświadomione.Nerwicami nazywamy zespół psychogennych zaburzeń emocjonalnych, których podstawowym źródłem są nierozwiązane, nieuświadomione konflikty wewnętrzne. Najczęściej tymi konfliktami są te, które istnieją pomiędzy dążeniami jednostki a jej możliwościami, potrzebami a obowiązkami, pragnieniami a normami etycznymi. Nerwice pojawiają się wówczas, gdy wrażliwa i mało odporna na stres osobowość poddawana jest presji sytuacji (najczęściej społecznej), wymagającej od niej działania, które jest sprzeczne z nieuświadomionymi tendencjami. Do psychicznych objawów nerwicy należą: lęk, histeria, hipochondria, różnego rodzaju fobie i natręctwa, apatia i przygnębienie. Bardzo często nerwicom towarzyszą zaburzenia czynnościowe różnych narządów wewnętrznych, mimo, iż w rzeczywistości nie stwierdza się żadnych zmian organicznych. Źródeł nerwic często poszukuje się w dzieciństwie chorego. Maja na nie wpływ niewłaściwe metody wychowawcze, presje i wygórowane oczekiwania. To one wpływają na ukształtowanie się niewłaściwych cech osobowości, które uniemożliwiają samoakceptację i wykształcenie się umiejętności adaptacyjnych. Istnieją pewne grupy czynników, które powodują wzrost prawdopodobieństwa wystąpienia zaburzeń typu nerwicowego.Na mechanizmy wywołujące zaburzenia nerwicowe oddziałują trzy grupy czynników. Do pierwszych z nich można zaliczyć tzw. predysponujące. Należą do nich różnego rodzaju biologiczne uwarunkowania, nieprawidłowe metody wychowawcze, stosowane przez instytucje odpowiedzialne za proces socjalizacji, pokazywanie niedobrych wzorców zachowań, według których powinna postępować jednostka, a także zaburzone relacje, jakie występują w otoczeniu danej osoby. Drugą grupę czynników można określić mianem wyzwalających. Są to m. in. choroby, porażki i straty, jakich doświadcza jednostka, trudności w pełnieniu ról społecznych, wymaganych od społeczności, w jakiej przebywa osoba, zahamowanie rozwoju osobistego oraz działanie pod presją np. czasową. Do trzeciej grupy czynników można zaliczyć te, które powodują podtrzymywanie w sobie zaburzeń o charakterze nerwicowym. Są to np. wszelkie korzyści z posiadania nerwicy, które zauważa dana jednostka i które w jej mniemaniu są dla niej z jakichś względów opłacalne.

Kategorie: Choroby | Tagi: , , , , ,