Na przystanku o zdrowiu
Polskie pogaduchy o zdrowiu

Reprezentanci krajów

3 maja 2012

9Reprezentując pogląd kraju. Zwykle w sprawach związanych z ochroną zdrowia zabierają głos przedstawiciele resortu zdrowia. Ponadto uczestniczą przedstawiciele organizacji międzynarodowych, np. IUPAC1), ściśle współpracująca z Komitetem d.s. Pobierania Prób i Analiz, ISO2), zrzeszająca instytucje normalizacyjne GATT3′ ustalająca ogólne zasady polityki handlowej państw członkowskich i .ponad 20 innych międzynarodowych zrzeszeń producentów różnych branż. Ostatnio obserwuje się zacieśnienie współpracy Sekretariatu RWPG z Komisją. Trzeba podkreślić specjalną rolę w pracach Komisji Kodeksu jaką odgrywają dwie grupy ekspertów. Jedna – to Połączony Komitet Ekspertów FAO/WHO (The Joint FAO/WHO Ezpert Committee cm Foods Additives), zajmujący się oceną toksykologiczną związków dodawanych do żywności i jej zanieczyszczeń, druga grupa – taką samą oceną pozostałości pestycydów. Współpracują one z komitetami ogólnymi do tych spraw, jako zespoły doradcze wysokokwalifikowanych ekspertów. Dużą rolę pomocniczą spełniają współpracujące z Komisją liczne międzynarodowe federacje towarzystw branżowych, opracowujące wstępne projekty definicji, tożsamości itp., jak również organizacje specjalistyczne. Przedstawiciele ich regularnie uczestniczą w posiedzeniach Komisji. W sprawie znakowania i reklamy margaryny przyjęto zakaz takiego sformułowania, które mogłoby u konsumenta wywołać domniemanie, że jest to produkt zawierający tłuszcz z mleka lub masło. Wielokrotnie dyskutowano zagadnienie konieczności obniżenia poziomu bezwodnika kwasu siarkawego, azotanów i azotynów oraz dodawanych związków fosforu, podkreślając konieczność uwzględnienia potencjalnego spożycia tych związków w diecie. Już w 1965 roku zdecydowano o konieczności szczegółowej analizy spożycia fosforu, dodawanego w postaci fosforanów i polifosforanów, oraz naturalnego, ponieważ w niektórych krajach jego sumaryczne spożycie wykracza poza granice tzw. bez zastrzeżeń. Zwrócono przy tym uwagę na znaczne ilości kwasu fosforowego w Coca-coli.

Kategorie: Choroby | Tagi: , , , , , ,