Na przystanku o zdrowiu
Polskie pogaduchy o zdrowiu

Laboratoria toksykologiczne

3 czerwca 2012

8Dotyczącej rozbudowy istniejących i budowy nowych laboratoriów toksykologicznych w krajach członkowskich. W 1973 roku, realizując zalecenia Konferencji Sztokholmskiej w sprawie ochrony środowiska człowieka, zgłoszone pod adresem FAO i WHO, uzgodniono celowość podjęcia badań monitorowych w zakresie zanieczyszczeń biologicznych i chemicznych żywności (p. tabl. 1 i 2). Tę ogólną charakterystykę organizacji i działalności Komisji Kodeksu Żywnościowego, zwłaszcza w dziedzinie związków dodawanych i zanieczyszczeń żywności oraz wagę jakiej one nabrały w okresie realizacji programu międzynarodowych norm żywnościowych, podkreśla uchwała Zgromadzenia Ogólnego WHO z 21 maja 1970 r. Uwzględniając potencjalne niebezpieczeństwo dla konsumenta i konieczność nasilenia badań toksyczności tych związków, a także szerokie reperkusje związane z decyzjami ograniczania przez poszczególne państwa i wycofania z użytku stosowanych związków (spowodowane publikacjami prasowymi w sprawach ich bezpieczeństwa dla zdrowia publicznego. Normy jakościowe związków dodawanych do żywności oraz ok. 30 raportów dotyczących pestycydów i innych zanieczyszczeń. W tych sprawach są również zwoływane okresowe konferencje połączonych grup ekspertów FAO/WHO (1955, 1963 i 1973) z udziałem zaproszonych doradców czasowych. Konferencje te dają ogólny pogląd sytuacji, ustalają zagadnienia priorytetowe spośród przedstawionych przez komitety, a także sugerują nowe kierunki badań, uwzględniające raporty ekspertów i zalecenia FAO oraz WHO, jak również ich macierzystej Organizacji – Narodów Zjednoczonych (UN). Pierwsza z trzech konferencji (1955) ograniczyła się tylko do związków nieodżywczych dodawanych celowo do żywności, aby udoskonalić jej wygląd, zapach, konsystencję i trwałość. Konferencja w 1963 r. zaleciła włączenie do prac komitetów tych substancji, które przechodząc do żywności z opakowań oraz pasz, stanowią jej zanieczyszczenia. Podkreślono także konieczność sugestii ze strony FAO i WHO.

Kategorie: Choroby | Tagi: , , , , ,

Uwarunkowania prawne

3 maja 2012

10Uchwała zaleciła, aby państwa członkowskie powiadamiały jak najszybciej WHO o podjętych decyzjach w celu natychmiastowego rozpowszechniania tych danych pomiędzy wszystkie państwa. W ciągu kilku lat wpłynęło ponad 20 meldunków z 12 państw, w tym 7 ze Stanów Zjednoczonych A.P., 4 z Anglii, 3 z Japonii i po i z pozostałych państw. Dotyczyły one przede wszystkim zakazu lub ograniczenia stosowania do żywności sztucznych środków słodzących: cykla-minianów i sacharyny, niektórych barwników (eozyna, fiolet be-zylowy 4B, oranż RN i Ponso MX), azotanów i azotynów, estru dwuetylowego kwasu pirowęglowego, jak również kumaryny. Ponadto przedmiotem zastrzeżeń był dwuetylostilbestrol. Substancje, które ze względów zdrowotnych wycofano z użycia w tych krajach, nigdy nie były dopuszczone w Polsce do powszechnego żywienia. Do zadań Komisji Kodeksu Żywnościowego należy koordynacja działań wszystkich jej organów pomocniczych, akceptacja i uwagi dotyczące raportów poszczególnych komitetów z prac normalizacyjnych, decyzja o podjęciu norm przez określone komitety i przeprowadzenie norm zgodnie z procedurą przez odpowiednie jej stopnie. Wskazuje on przede wszystkim na ścisłą współpracę z Komisją Kodeksu Żywnościowego – organizacji ekonomicznych, jak np. działająca w ramach ONZ Ekonomiczna Komisja Europejska. Wynika z niego także organizacyjny podział pracy w ramach Komisji pomiędzy komitety światowe i regionalne oraz podział merytoryczny spraw na ogólne i branżowe. Podział ten jest uzasadniony procedurą opracowywania i uzgadniania norm przez Komisję, w celu przedłożenia ich państwom członkowskim do akceptacji. Komitety ogólne ustalają dla komitetów branżowych zasady procedury, higieny przetwórstwa żywności, oznakowania produktów oraz wykazy dodawanych związków dozwolonych i zanieczyszczeń, ich dopuszczalne ilości oraz pozostałości pestycydów, a także zasady pobierania próbek do badań laboratoryjnych i metody analizy. Komitety branżowe opracowują definicje, podstawowy skład i normy jakości dla poszczególnych produktów z uwzględnieniem zasad higieny przetwórstwa, oznakowania, a także projekty sposobu pobierania próbek i metod ich analizy.

Kategorie: Ciekawostki | Tagi: , , , , , ,