Na przystanku o zdrowiu
Polskie pogaduchy o zdrowiu

Laboratoria toksykologiczne

3 czerwca 2012

8Dotyczącej rozbudowy istniejących i budowy nowych laboratoriów toksykologicznych w krajach członkowskich. W 1973 roku, realizując zalecenia Konferencji Sztokholmskiej w sprawie ochrony środowiska człowieka, zgłoszone pod adresem FAO i WHO, uzgodniono celowość podjęcia badań monitorowych w zakresie zanieczyszczeń biologicznych i chemicznych żywności (p. tabl. 1 i 2). Tę ogólną charakterystykę organizacji i działalności Komisji Kodeksu Żywnościowego, zwłaszcza w dziedzinie związków dodawanych i zanieczyszczeń żywności oraz wagę jakiej one nabrały w okresie realizacji programu międzynarodowych norm żywnościowych, podkreśla uchwała Zgromadzenia Ogólnego WHO z 21 maja 1970 r. Uwzględniając potencjalne niebezpieczeństwo dla konsumenta i konieczność nasilenia badań toksyczności tych związków, a także szerokie reperkusje związane z decyzjami ograniczania przez poszczególne państwa i wycofania z użytku stosowanych związków (spowodowane publikacjami prasowymi w sprawach ich bezpieczeństwa dla zdrowia publicznego. Normy jakościowe związków dodawanych do żywności oraz ok. 30 raportów dotyczących pestycydów i innych zanieczyszczeń. W tych sprawach są również zwoływane okresowe konferencje połączonych grup ekspertów FAO/WHO (1955, 1963 i 1973) z udziałem zaproszonych doradców czasowych. Konferencje te dają ogólny pogląd sytuacji, ustalają zagadnienia priorytetowe spośród przedstawionych przez komitety, a także sugerują nowe kierunki badań, uwzględniające raporty ekspertów i zalecenia FAO oraz WHO, jak również ich macierzystej Organizacji – Narodów Zjednoczonych (UN). Pierwsza z trzech konferencji (1955) ograniczyła się tylko do związków nieodżywczych dodawanych celowo do żywności, aby udoskonalić jej wygląd, zapach, konsystencję i trwałość. Konferencja w 1963 r. zaleciła włączenie do prac komitetów tych substancji, które przechodząc do żywności z opakowań oraz pasz, stanowią jej zanieczyszczenia. Podkreślono także konieczność sugestii ze strony FAO i WHO.

Kategorie: Choroby | Tagi: , , , , ,

Walka z chorobami zakaźnymi

2 maja 2012

38W drugich, gdzie pożywienie jest zbilansowane pod względem kalory-czności, występują niedobory dotyczące tylko niektórych składników odżywczych, w innych jeszcze – są nadwyżki żywności. W dwóch ostatnich grupach programuje się prawidłowe ży- wienie i głównie tą drogą zmierza się do uniknięcia (w krajach rozwijającej się industrializacji) lub ograniczenia (w krajach wysoko-uprzemysłowionych) zapadalności na choroby przewlekłe o skutkach odległych. Wśród przyczyn tych chorób zanieczyszczenia środowiska, a zwłaszcza żywności, w której się one gromadzą, zajmują główne miejsce. Pamiętając, że wyżywienie ludności w naszym kraju jest częściowo związane z sytuacją ogólnoświatową w tej dziedzinie, nie można jednak przykładać tej samej miary do wymagań jakości zdrowotnej środków spożywczych u nas w kraju o szybko rozwijającym się uprzemysłowieniu i tam, gdzie pożywienie nie pokrywa potrzeb energetycznych ludności oraz wykazuje niedobory licznych składników odżywczych, a na pierwszym planie jest walka z głodem. Te produkty już obecnie wymagają szczególnej uwagi także ze względu na nowe technologie wędzenia, jak również w związku z wprowadzeniem zamienników białka zwierzęcego. Źródłem nieznanych dotąd zanieczyszczeń są lub mogą być nowe procesy technologiczne, coraz szersze stosowanie w przetwórstwie spożywczym nowych i coraz liczniejszych substancji chemicznych oraz ich mieszanin, m. in. preparatów enzymatycznych itp. Pomimo dokładnych badań toksykologicznych na zwierzętach i badań analitycznych w kierunku znanych lub spodziewanych zanieczyszczeń, niewątpliwym sprawdzeniem ich nieszkodliwości dla ludzi jest obserwacja, gromadzenie i analiza danych o stanie zdrowia populacji na przestrzeni lat. Toteż w zakresie chorób, w których medycyna lecznicza nie dysponuje jeszcze odpowiednimi metodami wczesnej diagnostyki, umożliwiającej leczenie przyczynowe i swoiste, obserwuje się na całym świecie wzrost znaczenia medycyny zapobiegawczej. Wielu lat wymagało utrwalenie postępu nauk medycznych.

Kategorie: Choroby zakaźne | Tagi: , , , , , ,