Na przystanku o zdrowiu
Polskie pogaduchy o zdrowiu

Walka z chorobami zakaźnymi

2 maja 2012

38W drugich, gdzie pożywienie jest zbilansowane pod względem kalory-czności, występują niedobory dotyczące tylko niektórych składników odżywczych, w innych jeszcze – są nadwyżki żywności. W dwóch ostatnich grupach programuje się prawidłowe ży- wienie i głównie tą drogą zmierza się do uniknięcia (w krajach rozwijającej się industrializacji) lub ograniczenia (w krajach wysoko-uprzemysłowionych) zapadalności na choroby przewlekłe o skutkach odległych. Wśród przyczyn tych chorób zanieczyszczenia środowiska, a zwłaszcza żywności, w której się one gromadzą, zajmują główne miejsce. Pamiętając, że wyżywienie ludności w naszym kraju jest częściowo związane z sytuacją ogólnoświatową w tej dziedzinie, nie można jednak przykładać tej samej miary do wymagań jakości zdrowotnej środków spożywczych u nas w kraju o szybko rozwijającym się uprzemysłowieniu i tam, gdzie pożywienie nie pokrywa potrzeb energetycznych ludności oraz wykazuje niedobory licznych składników odżywczych, a na pierwszym planie jest walka z głodem. Te produkty już obecnie wymagają szczególnej uwagi także ze względu na nowe technologie wędzenia, jak również w związku z wprowadzeniem zamienników białka zwierzęcego. Źródłem nieznanych dotąd zanieczyszczeń są lub mogą być nowe procesy technologiczne, coraz szersze stosowanie w przetwórstwie spożywczym nowych i coraz liczniejszych substancji chemicznych oraz ich mieszanin, m. in. preparatów enzymatycznych itp. Pomimo dokładnych badań toksykologicznych na zwierzętach i badań analitycznych w kierunku znanych lub spodziewanych zanieczyszczeń, niewątpliwym sprawdzeniem ich nieszkodliwości dla ludzi jest obserwacja, gromadzenie i analiza danych o stanie zdrowia populacji na przestrzeni lat. Toteż w zakresie chorób, w których medycyna lecznicza nie dysponuje jeszcze odpowiednimi metodami wczesnej diagnostyki, umożliwiającej leczenie przyczynowe i swoiste, obserwuje się na całym świecie wzrost znaczenia medycyny zapobiegawczej. Wielu lat wymagało utrwalenie postępu nauk medycznych.

Kategorie: Choroby zakaźne | Tagi: , , , , , ,

Bakterie w jedzeniu

19 kwietnia 2012

23Bądź jako nadający się do szybkiego zużycia w określonych warunkach lub po przerobie. Do bakterii nie wywołujących zmian organoleptycznych należą również niestety bakterie chorobotwórcze. Żywność zanieczyszczona nimi lub ich toksynami zwykle nie wykazuje widocznych cech zepsucia, choć jest szkodliwa dla zdrowia. Nie może być ona zakwalifikowana inaczej, z punktu widzenia ochrony zdrowia ludności. Niedopuszczalne są żadne spekulacje na temat dopuszczenia takiej żywności do spożycia. Może ona spowodować szkodliwe skutki natychmiast i w postaci widocznych objawów, lub też mogą to być tylko niedomagania zwykle uchodzące uwagi nawet osobników chorych i nie dające się powiązać z określonym czynnikiem chorobotwórczym. Zmiany pożądane i kontrolowane, z wykorzystaniem niektórych drobnoustrojów podczas procesów technologicznych, np. podczas dojrzewania mięsa lub serów, czy kwaśnienia mleka, umożliwiają uzyskanie produktów prawidłowych, natomiast brak lub niedostateczna kontrola surowca. Wynikających głównie z nieprzestrzegania zasad higieny na etapach cyklu produkcyjnego i z niedostatecznych sanitarnych warunków produkcji. Gleba jest ważnym ogniwem w przekazywaniu bakterii, wirusów, grzybów, pasożytów i ich jaj, np. laseczek zgorzeli gazowej i tężca, w przenoszeniu zakażeń prątkami gruźlicy znajdującymi się w kurzu lub przechodzącymi do gleby z nieodkażony-mi ściekami. Jest ona rezerwuarem bakterii i wirusów jelitowych, grzybów (pleśni) oraz miejscem rozwoju jaj pasożytów – geohel-mintów. W glebie nie tracą żywotności w ciągu kilku miesięcy niektóre zarazki niezarodnikujące, a przeżywalność zarodnikujących dochodzi do kilku lat. W dalszym przenoszeniu zarazków pośredniczą woda i żywność, ssaki, np. gryzonie, ich ektopasoży-ty, ptaki i inne zwierzęta, owady, pajęczaki. Nie należą do rzadkości epidemie wodne duru brzusznego i paradurów, czerwonki i wirusowego zapalenia wątroby, zwłaszcza na terenach o niedostatecznym stanie sanitarnym. Woda lub żywność sporządzana przy jej użyciu mogą być ponadto przenośnikami zarazków cholery, leptospiroz, tularemii.

Kategorie: Odżywianie | Tagi: , , , , , , ,