Na przystanku o zdrowiu
Polskie pogaduchy o zdrowiu

Ukrywanie jakości

5 maja 2012

27W celu ukrycia niewłaściwej jakości. Sfałszowaniem jest np. obnażona wartość odżywcza produktu (racji żywnościowej) wskutek nieprawidłowej technologii produkcji lub nieprawidłowego magazynowania. Produkty sfałszowane, mające jednocześnie cechy zepsucia i szkodliwości dla zdrowia są odpowiednio kwalifikowane. Uwzględniając definicję fałszerstwa i oszustwa Kodeks Żywnościowy FAO/WHO przewiduje, że żywność znajdująca się w obrocie nie może wprowadzać nabywcy ani konsumenta w błąd co do pochodzenia, składu, jakości, sposobu wytwarzania itp. Zanieczyszczenia biologiczne żywności są powodowane przez: bakterie i toksyny bakteryjne, wirusy, grzyby i ich metabolity – mykotoksyny, pasożyty, szkodniki oraz ich wydaliny a także szkodniki martwe. Często decydujący wpływ na jakość zdrowotną produktów pochodzenia zwierzęcego ma zanieczyszczenie biologiczne pasz np. pałeczkami z rodzaju Salmonella i mykotoksynami. Zanieczyszczenie środków spożywczych zależy od wielu czynników naturalnych, środowiskowych oraz spowodowanych przez człowieka. Zepsuta lub toksyczna i swoim składem chemicznym oraz jakością mikrobiologiczną przedstawia niebezpieczeństwo dla zdrowia konsumenta. U podstaw tej definicji leżą dotychczas poznane przyczyny niektórych chorób przewlekłych. Określenia „zepsuty środek spożywczy” i „nie nadający się do spożycia” są synonimami, choć w przypadkach niektórych środków spożywczych nie są one jednoznaczne. Zależnie od zwyczajów żywieniowych, ludność jednych krajów uważa produkt za prawidłowy, a niekiedy nawet za przysmak, podczas gdy w innych ten sam produkt jest niejadalny. Na przykład trudno jest przekonać ludność w Polsce, że jadalny jest ryż pachnący po ugotowaniu mysim moczem, bez względu na to, czy ta cecha jest naturalna, czy też związana rzeczywiście z żerowaniem myszy. Niejadalne u nas udka żabie są eksportowane i stanowią w innych krajach przysmak, podobnie jak grzyb – piestrzenica jadalna. W tym drugim przypadku nie zwyczaj żywieniowy, ale nieumiejętność sporządzania potraw.

Kategorie: Odżywianie | Tagi: , , , , , , ,

Walka z chorobami zakaźnymi

2 maja 2012

38W drugich, gdzie pożywienie jest zbilansowane pod względem kalory-czności, występują niedobory dotyczące tylko niektórych składników odżywczych, w innych jeszcze – są nadwyżki żywności. W dwóch ostatnich grupach programuje się prawidłowe ży- wienie i głównie tą drogą zmierza się do uniknięcia (w krajach rozwijającej się industrializacji) lub ograniczenia (w krajach wysoko-uprzemysłowionych) zapadalności na choroby przewlekłe o skutkach odległych. Wśród przyczyn tych chorób zanieczyszczenia środowiska, a zwłaszcza żywności, w której się one gromadzą, zajmują główne miejsce. Pamiętając, że wyżywienie ludności w naszym kraju jest częściowo związane z sytuacją ogólnoświatową w tej dziedzinie, nie można jednak przykładać tej samej miary do wymagań jakości zdrowotnej środków spożywczych u nas w kraju o szybko rozwijającym się uprzemysłowieniu i tam, gdzie pożywienie nie pokrywa potrzeb energetycznych ludności oraz wykazuje niedobory licznych składników odżywczych, a na pierwszym planie jest walka z głodem. Te produkty już obecnie wymagają szczególnej uwagi także ze względu na nowe technologie wędzenia, jak również w związku z wprowadzeniem zamienników białka zwierzęcego. Źródłem nieznanych dotąd zanieczyszczeń są lub mogą być nowe procesy technologiczne, coraz szersze stosowanie w przetwórstwie spożywczym nowych i coraz liczniejszych substancji chemicznych oraz ich mieszanin, m. in. preparatów enzymatycznych itp. Pomimo dokładnych badań toksykologicznych na zwierzętach i badań analitycznych w kierunku znanych lub spodziewanych zanieczyszczeń, niewątpliwym sprawdzeniem ich nieszkodliwości dla ludzi jest obserwacja, gromadzenie i analiza danych o stanie zdrowia populacji na przestrzeni lat. Toteż w zakresie chorób, w których medycyna lecznicza nie dysponuje jeszcze odpowiednimi metodami wczesnej diagnostyki, umożliwiającej leczenie przyczynowe i swoiste, obserwuje się na całym świecie wzrost znaczenia medycyny zapobiegawczej. Wielu lat wymagało utrwalenie postępu nauk medycznych.

Kategorie: Choroby zakaźne | Tagi: , , , , , ,

Warunki zanieczyszczeń

12 kwietnia 2012

31Urbanizacja, zagospodarowywanie terenów, nowe metody produkcji rolnej, wprowadzanie systemów tam i zapór wodnych oraz nawadniania, koncentracja zwierząt hodowlanych dla celów produkcji żywności, powodują coraz szybsze i coraz większe dalsze zmiany. Choroby o etiologii bakteryjnej, powstające wskutek spożycia żywności, są powodowane obecnością w niej drobnoustrojów chorobotwórczych albo ich metabolitów, a również nadmiernym zanieczyszczeniem nawet drobnoustrojami niechorobotwórczymi. Choroby związane z żywnością zawierającą zarazki chorobotwórcze występują zarówno w krajach o niskim poziomie higieny i złych warunkach sanitarnych, jak i w krajach znanych z wysokiego poziomu stanu sanitarnego i higieny osobistej. O ile w tych drugich są one pod szczególną obserwacją, o tyle w krajach rozwijających się znacznie więcej uwagi przywiązuje się ostrym chorobom wynikającym z niedożywienia lub głodu. Mogą być w ogóle zatrudnieni przy jakiejkolwiek bezpośredniej pracy z surowcami i produktami spożywczymi. Bezpośredni lub pośredni kontakt z kałem i moczem chorych lub nosicieli, a głównie zanieczyszczona woda i żywność są drogą przenoszenia zarazka. W rozprzestrzenianiu jego pewną rolę odgrywają także muchy. Przeżywalność zarazka w świetle słonecznym wynosi ok. 10 dni. Wysychanie przedłuża ją na odzieży itp. do 3 miesięcy, w kurzu do 3 tygodni. Na powierzchni drewna zarazek utrzymuje się przy życiu od 3 do 4 miesięcy, na papierze – 5 dni. Często zanieczyszczenie środków spożywczych następuje przez nie umyte ręce. Wielokrotnie przyczyną tej choroby były: mleko i przetwory mleczne, niedostatecznie gotowane przetwory mącz-ne, surowe owoce i warzywa, a w niektórych krajach – skorupiaki. W 1974 r. przyczyną 223 zachorowań w RFN (Baden Wur-temberg) była sałatka z ziemniaków. W niektórych krajach europejskich zaobserwowano.

Kategorie: Problemy | Tagi: , , , , , , , , ,

Dyrektor WHO

18 marca 2012

7Eksperci, mianowani przez Dyrektora WHO na ogół na okresy kilkuletnie, reprezentują specjalistyczne dyscypliny i osobisty, niezależny pogląd naukowy. Połączony Komitet Ekspertów ocenia dane toksykologiczne i ustala dopuszczalne dzienne spożycie (ADI)” związków dodawanych do żywności, a także wymagania dotyczące ich tożsamości i czystości. W przypadku, kiedy dostępne dane nie są w pełni wystarczające dla- określenia bezpieczeństwa, Komitet Ekspertów ustala ADI czasowe na okres 3-5 lat. Wszystkie substancje, a zwłaszcza z czasowymi ADI, są pod stałą obserwacją i w miarę nowych danych zmienia się ocena ekspertów. To samo dotyczy zanieczyszczeń żywności i ich ilości tolerowanych przez ustrój ludzki. Kierunki prac obu’grup ekspertów wynikają z zagadnień priorytetowych przedstawionych przez współpracujące z nimi odpowiednie dwa komitety (rys. 2). Uzgodnione opinie grupy ekspertów są publikowane w formie raportów technicznych. Wydano dotąd ponad 30 raportów wskazujących kryteria oceny toksykologicznej. System badań monitorowych oznacza regularne okresowe pomiary i obserwacje w celu uzyskania informacji o stanie środowiska w przeszłości i aktualnym, co umożliwia przewidywanie kierunków zmian ważnych dla człowieka i jego zdrowia.O znaczeniu zanieczyszczeń żywności świadczy podjęcie przez FAO/WHO, w ścisłym powiązaniu z pracami Komisji Kodeksu Żywnościowego, Programu Międzynarodowego Monitorowania Zanieczyszczeń Żywności. Rozwija się on w ramach UNEP-u. Na podstawie dotychczasowych dyskusji i danych (tabl. 1) oraz badań monitorowych wykonywanych w kilkunastu krajach (tabl. 2), w tym również w Polsce, eksperci FAO/WHO w 1974 r. dokonali wyboru zanieczyszczeń priorytetowych z punktu widzenia ochrony zdrowia człowieka oraz zalecili zasady i metody ich oznaczania w środkach spożywczych i w całodziennym pożywieniu. wych zanieczyszczenia żywności salmonelami (WHO Salmonella Surveillance Programme) uczestniczy 30 narodowych laboratoriów w 27 krajach Afryka, Ameryki, Azji, Europy i Oceanii.

Kategorie: Ciekawostki | Tagi: , , , , , ,

« Poprzednie